News And Announcements

น้อมไหว้สา “ดารารัศมีรำฦก” ที่ร้านลำพูนไหมไทย

วันที่ 2021-06-07 13:03:07


น้อมไหว้สา “ดารารัศมีรำฦก” พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕”


ปีที่ ๑๔๔ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๒ 
ณ โรงทอ ผ้าไหมยกดอกลำพูน ”ลำพูนไหมไทย” อ. เมือง จ. ลำพูน

ได้มีการฟ้อนถวายเจ้าดารารัศมีและถวายขันดอก

รวมถึงกราบสักการะพระบรมรูปพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระปิยะมหาราช